Софийски университет "св. Климент Охридски"
филиал Бургас

Важни съобщения

Актуално

Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за учебната 2024/2025 г.

ЗАПИСВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ за учебната 2024/2025 г. се извършва в периода от 12.07.2024 г. до 30.07.2024 г. (вкл.) със заповед на Ректора…

Годишни такси за учебната 2024/2025 г.

Заповед № РД-19-326 / 03.07.2024 г. Приложения: 1 . Годишни такси за обучение за уч. 2024/2025 г. на студенти, докторанти и специализанти – граждани на Република България, на друга държава – членка на…

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Софийският университет “Св. Климент Охридски” чрез Департамента за езиково обучение и продължаваща квалификация /ДЕОПК/ предлага възможност на педагогическите специалисти от област Бургас да кандидатстват електронно за професионалноквалификационни степени (ПКС). На платформата  pk.deo.uni-sofia.bg учителите и директорите…

виж всички

За филиал Бургас

На 4 януари 2023 г. Министерският съвет на Република България прие решение за разкриване на филиал на Алма матер в Бургас. Това е първото териториално изнасяне в 135-годишната история на най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната.

Във филиала ще се подготвят студенти по пет специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. В изнесена форма се предвижда обучение в една задочна бакалавърска и четири магистърски програми в професионално направление "История и археология". Тези специалности не се предлагат от други висши училища в региона.

Дистанционно обучение Партньори