Дистанционно обучение

Филиал гр. Бургас на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ реализира през настоящата учебна 2023/2024 година прием в бакалавърски и магистърски програми в редовна, задочна и изнесена форма на обучение. За да предложи по-голямо разнообразие от възможности и специлности Филиал- Бургас работи по проект за създаване на Регионален център за дистанционно обучение.

Дистанционната форма на обучение ще се прилага за придобиване на образователно-квалификационните степени – „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор”, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование.

Основните дейности на регионалният център ще бъдат свързани с подпомагане на регионално ниво обучението на студенти в програми дистанционна форма, да е база за провеждане на изпитите на всички дистанционни програми на СУ и да осигурява информация за кандидат-студентите от Бургаски регион и да популяризира дистанционното обучение в СУ.

Магистърските програми в Софийския университет "Св. Климент Охридски", които се предлагат в дистанционна форма на обучение са следните:

 

Факултет

Магистърска програма в дистанционна форма на обучение

Факултет по педагогика

ИКТ в образованието

Философски факултет

Политически патологии на глобалния свят - на английски език

Факултет по науки за образованието и изкуствата

Приобщаващо образование

Геолого-географски, Исторически факултет

Педагогика на обучението по география и история

Исторически факултет

Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище

Факултет по математика и информатика

Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ

Факултет по математика и информатика

Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии

Факултет по педагогика

Дизайн за дигитално учене

Факултет по класически и нови филологии

Комуникация: език, литература, медии - специалисти

Факултет по класически и нови филологии

Комуникация: език, литература, медии - неспециалисти

Факултет по класически и нови филологии

Чужд език (английски), литература, масмедии

Faculty of Education

ICT in education

Faculty of Philosophy

Political Pathologies of the Global World - in English

Faculty of Education

Design for digital learning