За филиала

На 4 януари 2023 г. Министерският съвет на Република България прие решение за разкриване на филиал на Алма матер в Бургас. Това е първото териториално изнасяне в 135-годишната история на Университета.

Филиалът на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ ще се помещава на няколко знакови за града локации: фронт офиси, администрация и учебна зала в емблематичната сграда на НХК; учебни зали в Конгресен център на Пристанище Бургас; студиа, зали и пространства за образователни събития в сърцето на Морската градина. Всички пространства са адаптирани за нуждите на учебния процес, който ще бъде осигурен от преподаватели на Софийския университет.

Във филиала ще се подготвят студенти по пет специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. В изнесена форма се предвижда обучение в една задочна бакалавърска и четири магистърски програми в професионално направление "История и археология". Тези специалности не се предлагат от други висши училища в региона.

Съинициатор за създаването на филиала на Софийския университет е Община Бургас, която оказва активна подкрепа за развитието на изнесената структура в морския град.