Софийски университет "св. Климент Охридски"
филиал Бургас

Важни съобщения

Актуално

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” - филиал гр. Бургас обявява конкурси за академични длъжности, в-к "24 часа", бр. 168/18.07.2023 г.

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по професионално направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство (Звукотехника, Музикални компютърни технологии, Компютърен нотопис ) – един; 8.3. Музикално и танцово…

Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г.

На основание чл. 70, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 32, ал. (1), т. 4 от Закона за висше образование студентите имат възможност да се преместват в…

виж всички

За филиал Бургас

На 4 януари 2023 г. Министерският съвет на Република България прие решение за разкриване на филиал на Алма матер в Бургас. Това е първото териториално изнасяне в 135-годишната история на най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната.

Във филиала ще се подготвят студенти по пет специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. В изнесена форма се предвижда обучение в една задочна бакалавърска и четири магистърски програми в професионално направление "История и археология". Тези специалности не се предлагат от други висши училища в региона.

Дистанционно обучение Партньори