Управление на човешките ресурси

Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Тони Трайков, 02 9308 360, ttrajkov@gea.uni-sofia.bg

Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Магистърска програма: Управление на човешките ресурси (УЧР) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 2 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Управление на човешките ресурси

* специалисти са кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

 

Със завършването на образователно-квалификационната степен „магистър по Управление на човешките ресурси“ студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво; областна и общинска администрация; фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториални единици; експертно участие в проекти за социално развитие, финансирани от международни организации и неправителствени сдружения; оценка на въздействието на обекти и дейности върху социалното развитие за нуждите на ОВОС; изготвяне на модели и програмни продукти за Геодемографски информационни системи.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като успеха им от следването трябва да бъде не по-малко от добър 3.50.

Целевата група на магистърската програма Управление на човешките ресурси включва широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.