Регионално развитие

Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Георги Бърдаров

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”; Специалност: География
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 2 семестъра за специалисти; 3 семестъра за неспециалисти
Професионална квалификация: Магистър по География – Регионално развитие и управление

За информация: Доц. д-р Георги Бърдаров, 02 9308 402, gburdarov@gea.uni-sofia.bg

*неспециалисти са студенти, които не са завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалностите „География“, „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“, „История и География“, „Биология и География“, “Икономика”, “Международни отношения”, „Социални дейности”, “Политология”, “Социология”, “Европеистика”, “Екология”.

Квалификационна характеристика - редовно обучение специалисти
Учебен план - редовно обучение специалисти
Квалификационна характеристика - редовно обучение неспециалисти
Учебен план - редовно обучение неспециалисти

 

В курса на обучение се формират:

  • Интердисциплинарни знания в научни области, съответстващи на комплексния характер на регионалното развитие;
  • Знания за териториалните аспекти на организация на регионалната и градска икономика, селищните системи, природните и социално-икономически системи;
  • Системни познания в областта на регионалната инвестиционна политика, местни бюджети, инфраструктура, териториално управление и селищно развитие, трансгранично сътрудничество ;
  • Системни познания за регионалнта политика на ЕС и България;
  • Системни знания и практически умения за изпълнение на специфични функции и дейности в сферата на управление на регионални проекти, териториален маркетинг, райониране и геоурбанистика, разработването на стратегически документи за развитие на различни хоризонтални равнища;
  • Практически умения за регионален анализ, планиране и проучване на човешките ресурси, на пространствени форми на организация на стопанството.

 

Обучение

Завършилите магистърска програма „Регионално развитие и управление“ в ГГФ при СУ придобиват професионална квалификация, компетенции и управление за работа на всички нива в плановата и управленската практика – национално, регионално и местно / локално. Те имат компетенции за работа в екипи и експертни комисии на министерства, областни и общински администрации, на консултантски фирми и изследователски центрове, на неправителствени организации. Завършилите магистри се реализират успешно и в управленските структури на ЕС. Важно предимство на магистрите по регионално развитие са знанията и научните им компетенции в областта на регионалния мениджмънт и маркетинг, на спецификата в пространствената организация на разделението на труда и ефекта на мащаба, на принципите за управление и устройство на урбанизирани и неурбанизирани територии. Един от стълбовете на професионалната им подготовка са знанията за осмисляне, анализиране и разрешаване проблемите на регионалния икономически растеж – резултат от трудовата дейност на човешките ресурси, от предимството на местоположението и богатството на природния комплекс. В проблемната тематична област на регионалните неравенства в процеса на социално-икономическо развитие, на районната ефективност и териториалната справедливост се фокусира теоретичният фундамент от знания на студентите-магистри по регионално развитие в СУ. Студентите придобиват практически умения за разработване на общински планове, областни стратегии и регионални планове за развитие.

 

Професионална реализация

Подготвените студенти-магистри могат да заемат конкурсни и административни длъжности в следните направления: държавни ведомства и министерства, областни и общински администрации; експерти при разработване на общински и областни планове и стратегии за развитие; проектантски фирми в областта на регионално планиране, регионални анализи и обосноваване на интегрални приоритети за развитие; изследователски центрове за геополитически анализи и прогнози; да участват като експерти в екипи по устройство на територията висши училища, изследователски и проектантски центрове, интердисциплинарни екипи изпълняващи международни проекти и програми (трансгранично сътрудничество; икономическо и социално сближаване, развитие на техническа и социална инфраструктура, интегрирано, интелигентно и приобщаващо регионално развитие).