Регионална сигурност

Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Методи Иванов, 02 9308 369, naidenov@gea.uni-sofia.bg

Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 2 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Регионално развитие и политика – Регионална сигурност

*специалисти са кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Завършилите магистърската програма по регионална сигурност получават теоретични знания и практически умения за работа в правителствени и неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално и регионално ниво в структурите на ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита; служители в областната и общинската администрация; експерти в държавни и частни фирми, занимаващи се с охранителна дейност; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски и консултативни центрове по сигурността; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование, като средния успех от следването трябва да бъде не по-нисък от добър (3,50).

Целевата група на магистърската програма по „Регионална сигурност“ е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Учебен план - редовно обучение - специалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти (в сила от 2022 г.)