Развитие и управление на селските райони

Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Пламен Патарчанов, телефон 02 9308 363 plamenp@gea.uni-sofia.bg

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята; Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: за специалисти 2 семестъра; за неспециалисти 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по География – Развитие и управление на селските райони

* Специалисти са бакалаврите на СУ и завършилите университетски земеделски бакалавърски програми се приемат за специалисти.

 

Квалификационна характеристика

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - редовно обучение - неспециалисти