Приложна геоинформатика

Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Стелиян Димитров - 02 9308 441, stelian@gea.uni-sofia.bg

Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Географски информационни системи и картография (ГИСК) – за специалисти* и за неспециалисти
Форма на обучение: редовна – обучение срещу заплащане
Продължителност на обучението: за специалисти 2 семестъра; за неспециалисти 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Географски информационни системи и картография

*специалисти са кандидати, които са завършили специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, История и география, География и биология, Геодезия, Биомениджмънт и устойчиво развитие.

*неспециалисти са кандидати, които не са завършили специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, История и география, География и биология, Геодезия, Биомениджмънт и устойчиво развитие в следните университети: СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „ Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, УАСГ.

Квалификационна характеристика
Учебен план - редовно обучение

 

Завършилите специалността са подготвени за:
Различни ръководни и експертни длъжности в: държавната и местната администрация, в консултантски и производствени компании, както и в структурите на гражданското общество, като:

 • държавни служители на национално ниво; в областна и общинска администрация; в неправителствени организации;
 • в държавни и частни фирми, занимаващи се с: (а) създаване и поддържане на бази от пространствени данни; (б) консултантска дейност в областта на картографирането, кадастъра и управлението на територията;
 • квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, агенции за проучване на общественото мнение;
 • преподаватели в университети и колежи.

 

ОБУЧЕНИЕ

Участие в разработването, приложението и мониторинга на национални и международни проекти, свързани с изграждането на специализирани бази от пространствени данни и картографски материали, както и данни, придобити чрез използването на безпилотни летателни системи.

Модулната структура на магистърската програма предполага специализация по конкретни

проблемни области, а именно; (1)Картография, (2)Географски информационни системи,

(3)Сателитни дистанционни изследвания и (4)Безпилотни летателни системи.

 

Модулното образователно профилиране позволява магистрите да бъдат обучавани по следните главни направления:

 1. Изследване и картографиране на природната среда, управление на природните, човешките, инфраструктурните и стопанските ресурси на различни териториални равнища;
 2. Тематично географско картографиране;
 3. Географски информационни системи, пространствен анализ и моделиране;
 4. Дистанционни методи за изследване на околната среда, природните ресурси и управлението на природни и антропогенни кризисни ситуации, включително чрез използване на Безпилотни летателни системи за придобиване на разнообразна пространствена информация.

Тематичното съдържание на знанията и уменията, които студентите придобиват по посочените направления включва:

 • Съставяне на различни по тематика, предназначение и териториален обхват аналитични и синтетични карти както в аналогов, така и в цифров вид (Digital/Computer Cartography).
 • Набиране и обработка на геопространствени данни и тяхното компютърно моделиране, вкл. чрез използване на мобилни ГИС, Безпилотни летателни системи, GPS-регистрация и координатно привързване на обекти и слоеве от обекти в ГИС среда;
 • Създаване и използване на географски бази данни и метаданни за тях (вкл. векторизиране на релеф, хидрографска мрежа, пътна мрежа, инфраструктура на населени места, земно покритие и земеползване, рекреационни зони, промишлени зони, източници и степен на замърсяване на околната среда и др.).
 • Създаване на цифрови картографски репрезентации на природни и антропогенни географски обекти и явления, вкл. и на мултимедийни репрезентации на основата на виртуални модели (2,5-D грид и TIN DEMs, 3-D визуализация и др.).
 • Създаване на проблемно ориентирани ГИС приложения в областта на управлението на околната среда и използването на природните ресурси, регионалното развитие и управлението на територията, анализа и оценката на транспортната достъпност за различни по обхват територии, уеб-базирани ГИС приложения и др.
 • Обработка, анализ, оценка, интерпретация и приложение на дистанционно получени данни (сателитни и аерофото- изображения и информация, получена чрез използване на Безпилотни летателни системи) и тяхното интегриране в ГИС бази данни.
 • Създаване на тясно специализирани ГИС приложения (в областта на археологическите изследвания, управлението на възобновими енергийни ресурси, управлението на кризисни ситуации и др.) с използването както на комерсиални софтуерни продукти (за ГИС и дистанционните изследвания), така и на програмни продукти с отворен код (Оpen GIS) като Quantum GIS (QGIS), Grass GIS и др.