Музикален артмениджмънт

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (платено обучение)


Ръководител: проф. д-р Адриан Георгиев
e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма „Музикален артмениджмънт“ е насочена към хора с подчертан интерес към управлението на културните индустрии и имат завършена бакалавърска степен .

Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред управлението на културните политики и управлението на изкуствата. Магистърската програма дава възможност за профилирано и специализирано обучение и придобити умения за професионална реализация в сферата на арт мениджмънта, за работа в многообразна и динамична социокултурна среда в условията на развиващ се пазар на изкуствата. Осигурява комплексна, гъвкава и практическа подготовка за професията на арт мениджъра, съчетавайки обучението в областта на PR, рекламата и маркетинга, новите медии, информационно-комуникационните технологии, културния мениджмънт и изследванията на културата, уеб базираните информационни технологии в системата на съвременното изкуство, съхраняването, презентирането и популяризирането на изкуството в съвременна информационна среда.

 

В Магистърската програма „Музикален артмениджмънт“ се изучават задължителни музикално-теоретични дисциплини, задължителни специализирани дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при управление на дейностите на културните институции и арт организации; оперативно и стратегическо планиране и организиране на развитието на арт организации; комуникация и работа с публика; създаване на имидж и представяне пред публика; умения за оперативно ръководство, организационно развитие и организационни изменения; знания и умения свързани с основни изисквания за ориентиране в пазарните отношения (пазара на изкуството, пазара на културни продукти); знания свързани с взаимовръзката между изкуството и медиите, с финансирането на изкуството, с маркетинговите комуникации и арт събития.

 

Завършилите магистърската програма „Музикален артмениджмънт” придобиват професионална квалификация за:

- да осъществяват управленска дейност в сферата на работа в културни институти и организации, арт организации, фестивали, иновативни културни събития и др.;

- да изпълняват задачи за ефективно управление на държавни, общински и частни културни институции, да създават системи за управление и тяхното усъвършенстване и развитие в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на културата и изкуствата и променяща се социокултурна среда.

- да използват възможностите и практическите постижения на предприемачеството в областта на изкуствата и релевантните условия за приложението им спрямо различните видове музейни и арт прояви;

- да могат да планират, организират, ръководят и контролират цялостната дейност на арт-организации, изграждайки оптимални организационно-управленски структури, подходящи за съответния вид изкуство и за вида арт-организация;

- да умеят да осигуряват финансиране за ръководените от тях арт организации, използвайки различните възможности за стопанска и нестопанска дейност, които да подпомагат тяхното съществуване и устойчиво развитие, да разработват и реализират цялостни маркетингови, рекламни и PR стратегии за връзки с обществеността, в съответствие със съвременните тенденции и състояние на националната ни политика, свързана с развитието на музейното дело и на изкуствата;

- да ръководят дейностите за управление на човешките ресурси на тези институции за работата им с творци, изпълнители, културни и арт посредници, публики, колекционери и др.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърската програма “Музикален артмениджмънт” с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация “музикален и арт продуцент“, се реализират като:

➢ управленски кадри в сферата културни институти и организации, арт организации, фестивали, иновативни културни събития и др.

➢ да ръководят дейностите за управление на човешките ресурси на тези институции за работата им с творци, изпълнители, културни и арт посредници, публики, колекционери и др.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В магистърска програма „Музикален артмениджмънт“ могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

Класирането за магистърска програма „Музикален артмениджмънт“ – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“ и събеседване.

 

Въпросник за събеседване:

1. Съвременни направления в музикалното изкуство;
2. Изкуства и медии;
3. Дигитален маркетинг в музикалното изкуство;
4. Подкаст технологии и влог практики;
5. Продуцентска дейност.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.