Музеология

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна, за специалисти и за неспециалисти
Прием: обучение срещу заплащане

 

Ръководител: гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова
тел.: 02/9308 572
e-mail: ikacarova@uni-sofia.bg

https://clio.uni-sofia.bg/education/master-programmes/

 

1. НАСОЧЕНОСТ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Магистърската програма Музеология има подчертано практически и професионален характер – подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите на културните институти, музеите и музейните комплекси в страната.

Културното наследство е съвкупност от нематериални и материални движими и недвижими културни ценности. То има ключово значение за съхраняването на културната и националната идентичност на обществото, но е и важен икономически ресурс. Неговото управление изисква високо квалифицирани специалисти. Музеите, музейните комплекси и сродните културни институции са важен елемент от опазването и управлението на културното наследство в най-широк смисъл и основен медиатор в комуникацията между културните ценности и обществото (публиката).

Магистърската програма дава възможност както за придобиване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в областта на музеологията, опазването и управлението на културното наследство, така и за допълнителна задълбочена фундаментална научно-теоретична и специализирана подготовка на студентите в областта на специалността придобита в бакалавърска степен. Предлаганите курсове са от сферата на археологията, историята, етнологията, документалистиката, история на изкуството и други хуманитарни дисциплини, които традиционно присъстват в музеите.

 

2. ОБУЧЕНИЕ (ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ; ОБЩО ТЕОРЕТИЧНА И СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА И ДР.)

Програмата е разработена във варианти за редовно и задочно обучение (специалисти) и редовно и задочно обучение (неспециалисти), държавна поръчка и срещу заплащане.

Учебният план включва дисциплини с теоретичен, методологичен и практически характер в сферата на културното наследство и музейното дело.

Програмата предлага блок задължителни дисциплини, свързани с управлението и опазването на културното наследство, музеите и музеологията. Лекционните курсове включват История на музейната институция; Теория, методология и практика в музеологията;  Законодателство в областта на културното наследство и музеите; Мениджмънт, маркетинг, реклама в музейната практика; Музейна комуникация. Музеят и образованието; Културен туризъм и др.

Под формата на задължително избираеми дисциплини присъстват лекционни курсове, посветени на конкретни страни от културното наследство и специфични музейни форми - Паметници на световното културно и природно наследство; Международни организации и законодателство; Нематериално наследство; Дигитализация на културно-историческото наследство; Археологическо културно наследство в България; Археологически резервати и паркове и др.

През първи и втори семестър студентите избират минимум по 2 от тези дисциплини (за семестър) и още една в трети семестър.

Като свободно избираеми дисциплини (специализиращ модул) в плана са включени дисциплини надграждащи, задълбочаващи и профилиращи студентите в областта на историята, археологията,  етнологията, историята на изкуството и др.

Студентите имат право да избират от целия списък с дисциплини, според техните желания и нужди. Те могат да се ограничат в рамките на някой от специализиращите модули, но могат да изберат дисциплини от различни научни сфери.

В отделен модул (модул „неспециалисти“) са организирани лекционни курсове, които целят да приравнят знанията на студенти, завършили нехуманитарни специалности.

Част от дисциплините имат практическа насоченост и наред с предвидените учебни практики са съобразени с актуалните нужди на музейното дело и културното наследство в цялост. През първи и втори семестър студентите избират минимум по 2 от тези дисциплини (за семестър).

Списъкът с предлаганите избираеми дисциплини, задължителни и свободно избираеми,  е отворен и ежегодно може да бъде актуализиран и допълван. Студентите имат право да избират и лекционни курсове от други магистърски програми в ИФ.

Курсът на обучение завършва със защита на магистърска теза.

Предвиден е музеен стаж, който има за цел студентите да придобият практическа представа и опит в конкретен музей. Ако студентът вече работи в музейна или сродна институция, това може да му бъде служебно зачетено като музеен стаж в рамките на магистратурата.

 

3. ПРИЕМ

За обучение в магистърската програма Музеология (специалисти) се приемат студенти, придобили базисна бакалавърска подготовка в областта на хуманитаристиката (историята, археологията, етнологията/етнология и културна антропология, културология и други сродни специалности). Допуска се прием и на висшисти завършили други специалности (като неспециалисти), които е необходимо да запишат допълнителни лекционни курсове (модул „неспециалисти“), за да се приравни образованието им към това на т. нар. специалисти. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър.

 

4. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Магистрите по Музеология могат да намерят професионална реализация в музеи, в научни и културни институти, висши училища, в сферата на културния туризъм, да заемат експертни и други длъжности в областта на проучването и опазването на културното наследство в държавни и общински организации и ведомства, в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор.

 

ЗАВЪРШИЛИТЕ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ПРОФЕСИИ с кодове по НКПД: историк 2633 (6002), 2632 (6002) археолог (6002),  директор на музей 1349 (7002), заместник директор на музей 1349 (7008), ръководител на отдел в музей 1349 (7015), 2621 (7001 главен уредник в музей,  6008 завеждащ филиал, 6010 куратор, 6011 музеен педагог, 6005, 6004 уредник в музей, в галерия)