Мениджмънт на услуги и организация за неформално образование

"Ръководителят на програмата и студент представят" - видео
https://www.youtube.com/watch?v=-3-pDJ__UbE

Срок на обучение:
2 семестъра (специалисти);
3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна
Прием: от зимен семестър; обучение срещу заплащане

Ръководител: проф. д-р Силвия Николаева, тел.: 0888 255066, e-mail: s.nikolaeva@fp.uni-sofia.bg

Магистърската програма удовлетворява обективните потребности от широкопрофилна подготовка в областта на теорията и управлението на образованието, от която се нуждаят висшите мениджъри и водещи специалисти в бурно развиващия се сектор на неформалното образование в България, обединяващ организации в трите големи сектора – публичен, частен и граждански. Обучението е ориентирано към изискванията за 7-мо ниво на Европейската квалификационна рамка, като осигурява овладяване на следните основни групи общи професионални компетентности: управленска, аналитична, дизайнерска, информационна, консултативно-оценителска, лицензионна, сертификационна, проектна и технологична.

Студентите получават задълбочена академична, теоретична и практическа подготовка в следните сфери: управление на институции за неформално образование; образователен мениджмънт и иновации в образованието; социално-педагогическо проучване и оценяване на потребностите от обучение и квалификация; дизайн на традиционни и технологично опосредствани образователни програми; оценяване и управление на качеството на неформалното образование; управление на работни екипи и учебни групи в неформалното образование; създаване и използване на виртуални образователни среди и услуги; валидиране и сертифициране на компетентности, придобити чрез неформално образование; подходи и модели за образование на възрастни; международни програмни и проектни дейности и партньорства в неформалното образование.

Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджъри на частни и общински институции, предлагащи образователни услуги за деца и възрастни: езикови центрове, школи, клубове, центрове за работа с деца, консултативно-образователни центрове, школи за индивидуално обучение (домашен учител) и занимания през свободното време и др., включително могат да стартират собствен бизнес в тази сфера; координатори на образователни и обучителни проекти и програми; експерти и консултанти по неформално образование и обучение; експерт-оценители (одитори) на образователни услуги, програми и курсове; специалисти по образование на възрастните; създатели и мениджъри на алтернативни образователни среди, мрежи и услуги; експерти към Националната агенция на програма „Учене през целия живот“ и мрежата от центрове, координиращи секторните програми на институционално равнище; ръководители на звена за продължаващо професионално обучение.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

1) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 2 сем. задочно обучение

Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност “Неформално образование“.
Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Филиал – гр. Бургас. Събеседването е онлайн.

2) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 3 сем. задочно обучение

Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалности, различни от „Неформално образование“;
Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Филиал – гр. Бургас. Събеседването е онлайн.

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Задочно обучение, 2 сем.
Задочно обучение, 3 сем.