История

Срок на обучение: 10 семестъра
Форма на обучение: задочна
Прием: зимен семестър; обучение срещу заплащане

 

За информация:
Емилия Харизанова
тел.: 02/ 9803 279
e-mail: eharizanova@clio.uni-sofia.bg

https://clio.uni-sofia.bg/education/speczialnost-istoriya-zadochno-obuchenie/

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността История е основната в Исторически факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Тя подготвя специалисти в едно от традиционните направления на хуманитаристиката – историческото познание. Специалността История е една от първите утвърдени още с откриването на Софийския университет през 1888 г. специалности, което я прави традиционна, но същевременно и отворена към модерната интерпретация на историческото познание. Обучението включва основни исторически дисциплини в три тематични кръга: Българска история, Балканска история и Обща (световна) история, както и общотеоретични и специални исторически дисциплини.

 

ПРИЕМ               

Желаещите да запишат специалността студенти участват в класирането с оценката от дипломата за средно образование по история и с оценката от матурата или от състезателен кандидат-студентски изпит по История на България. Обучението е петгодишно (десет семестъра) и завършва с писмен държавен изпит и диплом за бакалавър по история. Завършилите бакалавърската степен на специалността История имат възможност да продължат висшето си образование в магистърска степен.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите бакалавърската степен на специалността История имат възможност да продължат висшето си образование в магистърска степен, да работят във всички сфери на културните институции в страната, както и да бъдат учители по история, ако имат педагогическа правоспособност.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Обучението в специалност “История” задочна форма на обучение е по-дълга от редовната. То продължава десет семестъра или пет години.

Пълна информация за задължителните и избираеми дисципли: https://clio.uni-sofia.bg/education/speczialnost-istoriya-zadochno-obuchenie/

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)3

С коефициент 3:

  1. ДЗИ¹ по история и цивилизации
  2. ДЗИ² по история и цивилизации

ИЛИ

ДЗИ¹ с коефициент 2,5:

  1. Български език и литература
  2. Английски език
  3. Френски език
  4. Немски език
  5. Испански език
  6. Италиански език
  7. Руски език

 

 

+

 

 

История

 

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.