Античност и средновековие

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти и неспециалисти)
Форма на обучение: задочна
Прием: зимен семестър; обучение срещу заплащане

 

Ръководители:

проф. дин Диляна Ботева
тел.: 02/9308 354
e-mail: boteva@uni-sofia.bg

проф. д-р Ивайла Попова
тел.: 02/9308 321
е-mail: ilpopova@uni-sofia.bg

https://clio.uni-sofia.bg/education/master-programmes/

 

Магистърската програма Античност и Средновековие е разработена от Катедрата по стара история, тракология и средновековна история при Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се въвежда от учебната 2015/2016 г. Тя включва четири модула – „Античният свят“, „Древна Тракия“, „Средиземноморието в древността и средновековието“ и „Средновековни общества“. Студентите избират един от тези модули и той определя тяхната специализация, която се отбелязва в професионалната им квалификация като специализация по антична история, тракология, медитеранистика или медиевистика. Обучението има продължителност два семестъра и завършва със защита на дипломна работа. Програмата се предлага в редовна форма на обучение.

 

1. ОБУЧЕНИЕ

Всеки от четирите модула включва по 6 задължителни дисциплини. Учебната натовареност се допълва с 8 избираеми дисциплини (студентите избират от предложените избираеми дисциплини 6 в първия и 2 във втория семестър, включително от предложените в избираем вариант задължителни дисциплини от другите модули - т.е. 6+2) и с разработване на дипломна работа. Предвидени са две редовни сесии за защита на дипломни работи, съответно през септември и февруари за започналите обучението си от зимен семестър.

 

2. НАСОЧЕНОСТ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Магистърската програма Античност и Средновековие е насочена към бакалаври, завършили специалностите история, археология, етнология, класическа филология, архивистика и документалистика, история и география, история и философия. Разработен е и учебен план за неспециалисти – бакалаври, завършили хуманитарни и други сродни специалности с неисторическа насоченост; той предвижда изучаването на три или повече основни исторически дисциплини, които да попълнят общата подготовка на студентите в областта на историческото познание. И в двата варианта (за специалисти и неспециалисти) обучението започва от зимен семестър. Обособяването на четирите модула цели даването на по-задълбочени познания и усвояването на специфични умения в една от следните области: класическата древност, древна Тракия, Средиземноморието през античността и средновековието и историята на средновековните общества.

 

3. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Магистрите по история със специализация по Античност и Средновековие могат да намерят професионална реализация в системата на министерствата на културата и на образованието и науката, в научните институти, в музеите, в масмедиите, в обществената администрация, в туризма, във фондации и неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с културното наследство, с етнокултурните взаимодействия и процеси, с етническите и междуетническите отношения и др.

 

5. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

Приемът в магистърската програма Античност и Средновековие срещу заплащане е възможен само за кандидати, завършили бакалавърското си образование с успех не по-нисък от Добър.