Магистърски програми в СУ в дистанционна форма на обучение

Понеделник, 10 Юли 2023

Магистърски програми в Софийския университет "Св. Климент Охридски", които се предлагат в дистанционна форма на обучение

Факултет(и) Магистърска програма в дистанционна форма на обучение
Факултет по педагогика ИКТ в образованието
Философски факултет Политически патологии на глобалния свят - на английски език
Факултет по науки за образованието и изкуствата Приобщаващо образование
Геолого-географски, Исторически факултет Педагогика на обучението по география и история
Исторически факултет Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище
Факултет по математика и информатика Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ
Факултет по математика и информатика Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии
Факултет по педагогика Дизайн за дигитално учене
Факултет по класически и нови филологии Комуникация: език, литература, медии - специалисти
Факултет по класически и нови филологии Комуникация: език, литература, медии - неспециалисти
Факултет по класически и нови филологии Чужд език (английски), литература, масмедии
Faculty of Education ICT in education
Faculty of Philosophy Political Pathologies of the Global World - in English
Faculty of Education Design for digital learning