Християнско поклонничество

Форма и срок на обучение:

  • 2 семестъра (специалисти)
  • 4 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна (специалисти и неспециалисти – държавна субсидия и обучение срещу заплащане)

 

Насоченост, образователни цели

  1. за богослови, които желаят да се реализират в областта на катехизацията и мисионерското служение, чрез формите на християнското поклонничество;
  2. за работещи в областта на туризма (особено от туристически посреднически агенции, гидове на обекти от културния и религиозния туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр.), които желаят да се специализират;
  3. за хора (служители и специалисти) в държавната, регионалната и общинската администрации, ангажирани с развитието на поклонничеството, културното и духовно наследство и тяхното презентиране;
  4. за любители, посветени на християнското поклонничество, които желаят да задълбочат знанията си в сферата на християнската култура, духовната и църковната практика, или да придобият професионални умения, които да увеличат шансовете им за професионална реализация;
  5. за бакалаври от други (не-богословски) специалности, които биха искали да се докоснат до духовната съкровищница на православното богословие и християнските традиции на нашия регион по един действен практически начин.

 

Обучение

Магистърската програма „Християнско поклонничество“ се предлага в два варианта – за неспециалисти в четири семестъра и за специалисти в два семестъра в задочна форма на обучение. Първите два семестъра са базисни и са предназначени за студентите неспециалисти, в които те усвояват фундаментални дисциплини от четирите дяла на богословието, а профилиращият модул обхващащ трети и четвърти семестър е предназначен за специалисти богослови и неспециалисти, преминали първите два семестъра.

Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”. Кандидатите трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, независимо от специалността. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата не по-малък от „Добър“ и се провежда събеседване с всички кандидати-неспециалисти, а с кандидатите–специалисти по държавна поръчка – устен изпит по определен конспект.
Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на вътрешно семестриални практикуми по по-важни поклоннически дестинации. Програмата завършва със защита на дипломна работа, която носи 15 кредита. Дипломната работа се възлага въз основа на подадена от магистранта молба не по-късно от две седмици след началото на третия семестър от обучението.

 

Професионална реализация

Възможностите за реализация на завършващите студенти придобили образователно-квалификационната степен “магистър“ в програмата „Християнско поклонничество“ са:
- служители в системата на Българската православна църква – БП;
- да планират, организират и провеждат поклоннически пътувания у нас и в чужбина в рамките на дейността на съществуващи организации или в рамките на техни лични предприемачески инициативи;
- служители в църковната и гражданската администрация;
- експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми свързани с религията, културата, църковно-социалните дейности;
- да продължат своето образование в образователната и научна степен „доктор“;
- да участват в различни програми за продължаващо обучение.