Филмова и сценична музика

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

НАСОЧЕНОСТ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Магистърската програма „Филмова и сценична музика “ е насочена към хора с подчертан интерес към композицията , аранжимента, оркестрацията и съвременните цифрови звукови технологии, и завършили бакалавърска степен от професионални направления Педагогика на обучението по музика, и Музикално и танцово изкуство. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред оркестратора, композитора-аранжьор в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

В специалността Музикални медийни технологии и тонрежисура, магистърска програма „Филмова и сценична музика “ се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практикоприложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен “Филмова и сценична музика ” придобиват:

Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва:

 • знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии.

 

Специализирана подготовка, която включва:

 • Електронен звуков синтез
 • Хармония и контрпункт
 • Структурен дизайн на музикалните форми във филмовата музика
 • Композиционни, структурни и звукоилюстративни методи към образ.
 • MIDI Аранжимент и Оркестрация

 

Практико-приложна подготовка, която включва:

 • Софтуер, хардуер, електорнни виртуални инструменти и моделинг.
 • Синхрон - музика и картина.
 • Основи на приложна оркестрация
 • Музикални инструменти (етно, класически и електорнни).
 • SCORING: Въвеждане и редактиране на MIDI Data като нотен текст

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Завършилите магистърската програма “ Филмова и сценична музика ” придобиват професионални умения за:

 • композиция , аранжимент, оркестрация чрез съвременни цифрови звукови технологии,

 

Придобилите професионална квалификация “ОРКЕСТРАТОР ФИЛМОВА И СЦЕНИЧНА МУЗИКА" притежават изградени компетентности, свързани с:

 • аранжиране и композиране на филмова и сценична музика;
 • работа със софтуер, хардуер, електорнни виртуални инструменти и моделинг;
 • постпродукция за филмова и сценична музика.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите “ Филмова и сценична музика ” с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация “ ОРКЕСТРАТОР ФИЛМОВА И СЦЕНИЧНА МУЗИКА ", се реализират като:

 • аранжьори, оркестратори, композитори за филмова и сценична музика; музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.