Аудиопродукция и мастеринг

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна (платено обучение)
Прием: от зимен семестър

Ръководител: проф. д-р Адриан Георгиев
e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма „Аудиопродукция и мастеринг“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови звукови технологии, и имат завършена бакалавърска степен .

Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред звуковия дизайнер и тонрежисьор в епохата на съвременните звукови технологии.

 

В Магистърската програма „Аудиопродукция и мастеринг“ се изучават задължителни музикално-теоретични дисциплини, задължителни специализирани дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на музикалните медийни технологии и тонрежисура. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност “Аудиопродукция и мастеринг” придобиват:

- Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва знания от областта на:
аудиовизуалния дизайн, инструментознание, постпродукция и мастеринг процеси, съвременни направления в музиката и изкуствата, сценично озвучаване;

- Специализирана подготовка, която включва:
основи на тонрежисурата, аудиомонтаж, звукотехника, електроакустика, компютърен аранжимент, компютърен нотопис, постпродукция, мастеринг процеси.

- Практико-приложна подготовка, която включва:
ефирна тонрежисура, практика в национална, ефирна и електронна медия, практика в театър или музикална институция;

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Завършилите магистърската програма по специалност „Аудиопродукция и мастеринг” придобиват професионални умения за:

- работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи,
- аналогови и цифрови смесителни пултове;
- озвучаване и запис на концерти; многоканални звукозаписни технологии
- смесване в реално време; мастериране.

 

Придобилите професионална квалификация “ Звуков дизайнер, Тонрежисьор" притежават изградени компетентности, свързани с:

- инструментални и микрофонни озвучителни техники;
- свойствата на звука, за неговите характеристики, за акустичното пространство;
- постпродукция и теренен звукозапис на видео и кинопродукция

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърска програма “Аудиопродукция и мастеринг ” с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация “ Звуков дизайнер , Тонрежисьор " се реализират като:

➢ тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.
➢ тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
➢ музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

В магистърска програма „Аудиопродукция и мастеринг“ могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен. Класирането за магистърска програма „Аудиопродукция и мастеринг“ – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър" и приемен изпит - събеседване по представен аудиопроект, (композиция, ремикс, рекламен спот, и др.) самостоятелно разработен от кандидатите, и представен на стандартен насител, в некомпресиран аудиоформат.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.